Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

THIẾT BỊ TẠO NƯỚC JAVEN

THIẾT BỊ SẢN XUẤT


DUNG DỊCH NƯỚC JAVEN

TỪ MUỒI ĂN (HOẶC NƯỚC BIỂN)

SANMINH- KHỬ TRÙNG NƯỚC CẤP, NƯỚC HỒ BƠI, NƯỚC THẢI

- KHỬ TRÙNG, KHỬ MÙI, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

- KHỬ TRÙNG, KHỬ MÙI CHẤT THẢI RẮN, KHÍ THẢI

- KHỬ TRÙNG, KHỬ MÙI BÃI CHÔN LẤP RÁC, CHÔN XÁC SÚC VẬT…

- TẨY RỬA VÀ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG: CHỢ, BỀN XE, NHÀ VỆ SINH…

- KHỬ TRÙNG VÀ TẢO TRONG NƯỚC Ở CÁC VÒI PHUN, ĐÀI NƯỚC

- KHỬ TRÙNG NƯỚC CỦA CÁC THÁP GIẢI NHIỆT

HỒ CHÍ MINH – 2009

SAN MINH

THIẾT BỊ TIÊN TIẾN KHỬ TRÙNG NƯỚC

VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNGTHIẾT BỊ SẢN XUẤT DUNG DICH NƯỚC JAVEN(SANMINH) do công ty TNHH SAN MINH sản xuất là giải pháp thích hợp nhất để khử trùng nước trong các hệ cấp nước sinh hoạt qui mô vừa và nhỏ ở nước ta. SANMINH là thiết bị nằm trong trạm cấp nước, sản xuất để sử dụng tại chỗ dung dịch Hypocloric Natri (còn gọi là nước javen) - chất khử trùng thông dụng và hiệu quả đã được dùng trên thế giới trong hơn 100 năm qua.Hypocloric Natri NaOCl là chất oxy hoá mạnh được tạo ra bởi quá trình điện phân nước muối. Nó được sử dụng thay thế cho khí Clo để khử trùng nước sinh hoạt, tháp làm lạnh, bể bơi, các hệ làm nguội nước… với chức năng ngăn chặn sự bùng phát của các loài vi sinh, kể cả các loại tảo và giáp xác.Trong quyết định số 14/2004/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch có quy định: Để xử lý nước mặt và nước ngầm thành nước sinh hoạt có thể sử dụng nước Javen với lượng tiêu thụ quy đổi qua hàm lượng Clo hoạt tình trong nước là 2,1g cho 1m3 nước mặt và 1g cho 1m3 nước ngầm. Theo khuyến cáo của tổ chức Y Tế thế giới(WHO) có thể dùng Javen hoặc các hợp chất khác có clo hoạt tính để khử trùng nước sạch với lượng sử dụng sao cho sau khi đưa vào nước 30 phút lượng Clo dư trong nước nằm trong khoảng 0,2 – 0,5g trong 1m3 nước.Tại trạm cấp nước nhỏ ở nhiều nơi, nước được khử trùng bằng clo khí hay lỏng. Cách truyền thống này không kiểm soát được nồng độ, và có thể tạo clo dư độc hại cho người dùng.Một giải pháp khác là bột clorine. Tuy nhiên, nếu pha chế bột vào nước bằng phương pháp thủ công sẽ gây hại đến sức khoẻ công nhân và làm ô nhiễm trạm nước. Mặt khác, bột này hút nước, thải khí clo nên chất lượng bột giảm nhanh khi bảo quản.Một giải pháp khả thi hơn là nước Javen (hypochlorit natri hoá học). Chất này khử trùng hiệu quả, lại vận chuyển dễ dàng, nhưng có giá thành cao và chất lượng giảm sút nhanh khi bảo quản và vận chuyển, có thể trở thành nước thường.Cũng có thể khử trùng nước bằng ozone hay tia cực tím, nhưng hai phương pháp nầy có tác dụng khử trùng tức thời, nên không phù hợp với việc nước sau khử trùng phải tiếp tục lưu chuyển trong đường ống.Vì vậy, Việc khử trùng nước bằng thiết bị của SAN MINH điều chế tại chỗ bằng phương pháp điện phân nước muối tạo ra dung dịch javen về nguyên tắc đảm bảo mọi yêu cầu kỹ thuật (hàm lượng Clo hoạt tính trong nước Javen là 3,5-4g/l), có tính sát khuẩn cao, an toàn tuyệt đối với người sử dụng. Việc sản xuất dung dịch Javen tại chỗ giúp người sử dụng chủ động trong mọi trường hợp, giá thành chi phí thường xuyên để khử trùng 1m3 nước không quá 25 đồng.Thiết bị sẽ nằm trong chu trình của trạm cấp nước, chỉ sử dụng điện, nước và muối làm nguyên liệu đầu vào. Đầu ra của thiết bị là nước Javen dạng điện phân, được đưa vào đường ống nước theo tỷ lệ nhất định. Ngoài ra, người vận hành có thể điều chỉnh dễ dàng để đưa nồng độ nước Javen vào đường ống theo ý muốn.Các thiết bị SANMINH công suất nhỏ là phương tiện tại chổ cung cấp dung dịch khử trùng cho những trạm cấp nước, địa điểm bị thiên tai lũ lụt, động đất, nơi có nguy cơ dịch bệnh lan tràn… để khử trùng nước và xử lý ô nhiễm môi trường.MÔ TẢ THIẾT BỊ SẢN XUẤT

DUNG DỊCH NƯỚC JAVEN

TỪ MUỒI ĂN (HOẶC NƯỚC BIỂN)

SANMINHI. CAÁU TAÏO: Goàm:

• 01 heä thoáng nguoàn ñieän DC

• 01 heä thoáng baûo veä quaù aùp – quaù doøng.

• Hieån thò baèng led 7 ñoaïn.

• Baûo veä baèng vi xöû lyù.

• Buoàng ñieän phaân (cuûa Lieân Xoâ)

• Heä thoáng laøm meàm nöôùc.

• Boàn nöôùc muoái.

• Bình chöùa Axit – coù bôm ñeå taåy röõa buoàng ñieän phaân.II. VAÄN HAØNH:

• Khi coù nguyeân lieäu (laø muoái vaø nöôùc), bật coâng tắt maùy seõ töï vaän haønh vaø cho ra dung dòch javen theo meû hay lieân tuïc, tuyø theo coâng suaát maùy.

• Khi coù söï coá( vì lí do taêng ñieän aùp naøo ñoù hay chaïm taûi) maïch seõ töï ñoäng taét hoaøn toaøn vaø phaûi nhôø ñeán nhaân vieân kyû thuaät cuûa coâng ty.

• Töï ñoäng hoaøn toaøn khi vaän haønh, neáu heát nguyeân lieäu maùy seõ baùo ñeå ta naïp nguyeân lieäu vaøo.III. BAÛO DÖÔÕNG:• Khi söû duïng lieân tuïc 8 tieáng, ta phaûi cho heä thoáng axit hoaït ñoäng ñeå hoaøn nguyeân ñieän cöïc. Ñaây laø vieäc laøm baét buoäc ñeå buoàng ñieän phaân laøm vieäc toát vaø coù tuoåi thoï.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG• Nguyên liệu sản xuất chỉ là điện, nước và muối ăn 16-18g/lít

• Tạo được Clo hoạt tính là chất khử trùng mạnh mà không cần phải bảo quản và chuyên chở nó.

• Hypocloric Natri tạo ra bằng điện phân nước muối tại chỗ - không bị phân huỷ như Hypocloric Natri bán sẵn được tạo ra bằng phương pháp hoá học.

• Chi phí sản xuất rẻ hơn các phương pháp sản xuất Clo truyền thống.

• Cần dùng bao nhiêu chất khử trùng sản xuất bấy nhiêu, cần dùng lúc nào là sản xuất lúc đó.

SANMINH cho sản phẩm Hypocloric Natri không bị phân huỷ.

Trong buồng điện hoá, nước muối có độ dẫn điện cao duy trì dòng điện từ cực dương đến cực âm. Dòng điện nầy điện phân dung dịch muối. Quá trình nầy tạo ra khí Clo (Cl2) ở trên điện cực dương (anốt) trong khi xút (NaOH) và khí Hidro (H2) được tạo ra trên điện cực âm (catốt). Tiếp đó Clo kết hợp với xút tạo thành Hypocloric Natri. Phản ứng nầy có thể hiển thị như sau:

NaCl + H2O + điện năng = NaOCl + H2

(muối) (nước) (Hypocloric Natri) (hydro)Phương pháp điều chế Hypocloric Natri bằng địên phân có thể cho 1kg Clo hoạt tính từ 4 – 5kg muối ăn và 6 – 8 KW/h điện năng. Hàm lượng Clo hoạt tính trong dung dịch sản phẩm cao nhất là khoảng 0.8%.

SANMINH là giải pháp khử trùng tiên tiến cho các hệ cấp nước sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ do hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng dễ dàng và loại trừ được nguy hiểm tiếm ẩn do phải bảo quản và chuyên chở các chất độc hại khác dùng để khử trùng nước. Việc sản xuất Hypocloric Natri tại nơi sử dụng chỉ đòi hỏi có điện, nước và muối với khối lượng vừa đủ cho nhu cầu. Khác với loại Hypocloric Natri bán sẵn từ các nhà máy hoá chất có hàm lượng 12- 15% bị phân huỷ nhanh theo thời gian.NHỮNG ƯU VIỆT CỦA PHƯƠNG PHÁP

SẢN XUẤT HYPOCLORIC NATRI

TẠI TRẠM CẤP NƯỚC BẰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HOÁBẢNG SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT KHỬ TRÙNG

LÀ HỢP CHẤT CÓ CLO HOẠT TÍNHDẠNG SẢN PHẨM GIÁ TRỊ pH HÀM LƯỢNG CLO HOẠT TÍNH DẠNG

Hypoclorit Natri

(điện phân) 7 – 8 0,3 – 0,4% lỏng

Hypoclorit Natri

(bán sẵn) >13 5 – 60% lỏng

Bột Hypoclorit canxi 11,5 20 – 35% hạt khô

Khí Cl2 thấp 100% khíBẢNG SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG

BẰNG HỢP CHẤT CÓ CLO HOẠT TÍNHCHẤT

KHỬ TRÙNG NG. LIỆU BẢO QUẢN

CHUYÊN CHỞ THỜI GIAN SỬ DỤNG CÁCH DÙNG GIÁ THÀNH

NƯỚC JAVEN ĐIỆN HOÁ muối, nước, điện Không cần, an toàn tuyệt đối bền, không bị biến chất rất dễ rất rẻ

KHÍ Clo tuỳ phương pháp điều chế Khó và nguy hiểm bền, không bị biến chất Khó và không chính xác rẻ nhất

BỘT Clorin tuỳ phương pháp điều chế phức tạp, có thể gây ô nhiễm Không bền, nhanh giảm Clo thủ công, độc hại đắt

NƯỚC JAVEN BÁN SẴN tuỳ phương pháp điều chế phức tạp, có thể gây ô nhiễm Không bền, nhanh giảm Clo dễ dàng đắt nhấtNÊN SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀO?

• BỘT CLORINE (HYPOCLORIT CANXI): Là chất khử trùng hiệu quả song quá trình khuấy với nước, pha chế, kiểm tra hàm lượng dung dịch và đưa vào khử trùng nước bằng phương pháp thủ công gây tác hại đến sức khoẻ của công nhân và làm ô nhiễm trạm nước. Mặt khác bột Clorin hút nước, thải khí Clo làm chất lượng bột bị giảm nhanh trong thời gian bảo quản. Canxi kết tủa có khả năng làm cứng màng bơm định lượng cũng như làm tắc đường ống dẫn nước.

• KHÍ CLO: Rất độc hại, không an toàn trong chuyên chở và bảo quản. Cấp định lượng khí Clo với lượng nhỏ thường không chính xác. Đa số các trạm cấp nước quy mô vừa và nhỏ (công suất dưới 10.000m3/ngày) không thể dùng phương pháp nầy.

• HYPOCLORIT NATRI (ĐIỆN PHÂN): khử trùng rất hiệu quả, rất rẻ, an toàn tuyệt đối, sản xuất và sử dụng dễ dàng.

• NƯỚC JAVEN BÁN SẴN (HYPOCLORIT NATRI HOÁ HỌC): khử trùng rất có hiệu quả. bảo quản và vận chuyển dễ dàng nhưng giá thành cao và chất lượng giảm sút nhanh, có thể trở thành nước bình thường.CÁC LOẠI THIẾT BỊ SANMINHSTT LOẠI THIẾT BỊ NĂNG SUẤT

CLO HOẠT TÌNH

01 SANMMINH - 10 10G/GIỜ

02 SANMMINH - 20 20G/GIỜ

03 SANMMINH - 30 30G/GIỜ

04 SANMMINH - 50 50G/GIỜ

05 SANMMINH - 100 100G/GIỜ

06 SANMMINH - 200 200G/GIỜTHIẾT BỊ SANMINH 10 VÀ SANMINH 20 làm theo chế độ mẻ cho sản phẩm 1 lần sau một thời gian hoạt động.

CÁC THIẾT BỊ SANMINH 30 ĐẾN SANMINH 200 cho ra sản phẩm liên tục.

CÁC CHỈ SỐ KỶ THUẬT CỦA SANMINH1. Thiết bị SANMINH cho sản phẩm theo mẻ:

Cho sản phẩm một lần sau một thời gian quy định thiết bị hoạt động.

- Hàm lượng Hypoclorit Natri: khoảng 7 – 8g/LÍT.

- Hàm lượng muối trong dung dịch: 16 – 20g/LÍT.

- Chi phí sản xuất 1kg Clo hoạt tính: 4- 5kg muối và 6KW/h điện.

2. Thiết bị SANMINH cho sản phẩm liên tục:CÁC CHỈ SỐ

KỶ THUẬT ĐƠN VỊ SANMINH-30 SANMINH-50 SANMINH-100 SANMINH-200

Nồng độ

dung dịch muối g/l 13-16 13-16 13-16 Bão hoà

Lưu lượng

sản phẩm l/h 14-16 16-18 30-40 50-60

Hàm lượng

Clo hoạt tính g/l 2,5-4 3-4 3-4 3-4

Năng suất

Clo hoạt tính g/h 30-40 50-60 100-120 190-210

Công suất

tiêu thụ điện Wh 250 500 650 1800

Nguồn điện

sử dụng 220V-50Hz

BẢO HÀNH THIẾT BỊ

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ- Công ty SAN MINH cam kết cung cấp thiết bị theo đúng catalogue.

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt và đưa vào sử dụng trong các trạm cấp nước trên cả nước.

- Hướng dẫn cán bộ kỷ thuật vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Cung cấp vật tư, vật liệu thay thế.

- Thời gian bảo hành kỷ thuật 12 tháng.

2 nhận xét:

 1. Bạn cho mình địa chỉ và số điện thoại liên lạc của Công ty San Minh để liên hệ về Thiết bị xử lý nước Javen
  Hậu ; Mobile : 0903.592370

  Trả lờiXóa
 2. Ai viết bài này về SAN MINH.
  Làm ơ gỡ bỏ giúp.
  Công ty Chúng tôi chưa hề đưa thông tin gì cho bạn, nhờ bạn Post bài cả.

  http://sanminh.com

  Trả lờiXóa